تجهیزات تخلیه خازنی

 

در اینجا شما میتوانید به تمامی‌دستگاه‌ها و تجهیزات تخلیه خازنی ما دسترسی‌ داشته باشید.

 

تجهیزات سویر
BMS-4 Akkumat                                            
PS-1
BMS-6 ISO
         
PS-1K
BMS-8N | BMS-8NV   PS-1KI
BMS-9   PS-3k
BMS-10N | BMS-10NV   PS-3K with support
 BMS-10P   PS-3
UVR-300 | UVR-400   PS-3A
PS-0K     PS-6A